Turistický klíč 134

Lokace

  • Kraj: Liberecký
  • Okres: Jablonec nad Nisou
  • Obec: Tanvald

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Město Tanvald leží v hlubokém údolí, sevřeném lesy Jizerských hor. Reliéf krajiny v těchto místech předurčil trasu obchodní stezky, která se později stala hlavním silničním tahem z Liberce na Rokytnici n.J. a setrvala do dnešních dnů v podobě státní silnice č. 14. Zmínky o prvním osídlení sahají do šestnáctého století, do dob, kdy Jizerské hory ještě byly divokou krajinou neprostupných pralesů. Drsné klimatické podmínky a chudá, neúrodná půda nepřály vzniku zemědělských osad a proto jižní partie Jizerských hor poznaly působení člověka teprve s rozvojem sklářských hutí. Pro výrobu skla byly důležité dvě suroviny – křemičitý písek a především dostatečná zásoba paliva, kterým v té době bylo dřevo. Jizerské hory poskytly obojí a menší i velké sklářské hutě rostly jako houby po dešti. Současně s nimi vznikaly dřevařské osady, mezi které patřil i Tanvald, zmiňovaný poprvé ve druhé polovině 16. století. Chudé živobytí si jeho obyvatelé postupem času počali vylepšovat pěstováním lnu, kterému se jako jedné z mála plodin dařilo na vykácených horských stráních. Později se naučili len i zpracovávat a tkát, takže v devatenáctém století se stala textilní výroba převládajícím zdrojem příjmu. V té době již tanvaldské strojní přádelny nezpracovávaly jenom domácí len, ale ve stále větší míře i dováženou bavlnu. Do této doby spadá vznik dnešní a.s. SEBA T Tanvald, která je dosud největším z tanvaldských podniků. Rozmach textilní, sklářské a později i strojírenské výroby si vyžadoval stále lepší dopravní spojení – od roku 1847 vedla Tanvaldem říšská Krkonošská silnice, provoz první železniční trati Tanvald – Železný Brod byl zahájen již roku 1875 a železniční spojení s Libercem přišlo na řadu v roce 1895. Unikátní ozubnicová trať Tanvald – Hirschberg (dnešní Jelenia Góra) byla otevřena v roce 1902. Dnes je v provozu na trati Tanvald – Kořenov – Harrachov. Ozubnicová trať Tanvald – Kořenov, která byla roku  1992 prohlášena za kulturní památku  ČR je nejstrmější železnicí v ČR. Projížďka “Zubačkou“ nabízí v každém ročním období nezapomenutelné pohledy na přírodní scenérie.

V roce 1905 byl Tanvald povýšen na město a v prvních letech století se dočkal školy, okresního soudu i nové budovy radnice. V sousedním Šumburku, který byl v té době ještě samostatnou obcí, byl v srpnu 1901 vysvěcen nově postavený kostel. Za zmínku stojí i elektrické osvětlení, kterým se hlavní ulice Tanvaldu i Šumburku pyšnily již v roce 1897. V té době měl Tanvald i s osadou Žďár asi 3500 obyvatel, z nichž většina byla německé národnosti. Nadějný rozvoj oblasti však brzy zastavila první světová válka, která přerušením dovozu bavlny paralyzovala chod  tanvaldských přádelen. Další ranou osudu bylo protržení přehrady na Bílé Desné v září roku 1916. Ničivá povodeň zasáhla především sousední obec Desnou, ale nevyhnula se ani níže položenému Tanvaldu. 62 zmařených lidských životů a dalekosáhlé materiální škody prohloubily strádání celé oblasti. Tragédii dosud připomíná torzo hráze s manipulační věží, které je dnes častým cílem turistických vycházek.

Ani následující léta nepřinesla zlepšení – světovou válku vystřídala světová hospodářská krize a v roce 1938 byl Tanvald obsazen německými vojsky, záhy po vypuknutí druhé světové války. Její konec v roce 1945 znamenal nucený odsun pro většinu německých obyvatel a příliv lidí z českého vnitrozemí. V roce 1946 došlo ke čtyři roky připravovanému sloučení Tanvaldu se Šumburkem. V poválečných letech se chod průmyslu rychle obnovil a po komunistické revoluci v únoru 1948 se život obyvatel Tanvaldu vyvíjel stejně jako v celém socialistickém Československu. Od šedesátých let se pak do Jizerských hor začal postupně vracet i turistický ruch. Ten se stal podstatným zdrojem příjmů místního obyvatelstva zejména po roce 1989, kdy listopadová revoluce přinesla demokratizaci společnosti, ale na druhé straně měla dopad ve snížení odbytu nově privatizovaných průmyslových podniků. 

Dnešní město Tanvald se skládá z Tanvaldu, Šumburku a Žďáru. S téměř sedmi tisíci obyvatel zaujímá pozici přirozeného centra spádové oblasti, zahrnující města Velké Hamry a Desnou v Jizerských horách spolu s řadou menších obcí a osad. Tradičně převažující textilní průmysl reprezentuje a.s. SEBA T, strojírenskou výrobu pak závod Litmas. Díky poloze v lyžařsky nejatraktivnější oblasti Jizerských hor se na příjmech obyvatel Tanvaldu stále významněji podílí turistický ruch. Infrastruktura města se přizpůsobila potřebám jeho návštěvníků. Poskytované služby odpovídají běžné evropské úrovni. Patří k nim nejen široká nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit, ale například i funkční infocentrum a prostorné parkoviště s veřejnými záchodky v centru města.

Do Jizerských hor přijíždí většina návštěvníků s cílem trávit dovolenou aktivně a sportovně. Město Tanvald proto nabízí místním lidem i turistům řadu možností ke sportovnímu vyžití. Vyznavače sjezdového lyžování přitahují svahy. Je to zejména atraktivní areál středisko Špičák, nedaleký desenský Parlament, snadno dosažitelný je i Harrachov, středisko Kořenov – Rejdice, Rokytnice nad Jizerou a další jizerskohorská i krkonošská střediska zimních sportů. Pro vyznavače bílé stopy a stejně tak v létě pro pěší i cykloturisty jsou v hřebenových partiích Jizerských hor připraveny desítky kilometrů upravovaných a dobře značených tras. Další příležitostí ke sportování je v Tanvaldě nabídka tří hřišť s umělým i travnatým povrchem, dále sportovní hala, přírodní koupaliště a tenisové kurty. V roce 2003 byl zprovozněn víceúčelový areál Tanvaldská kotlina, sloužící zároveň i jako autokemp. K oddechu slouží i areál dráhového minigolfu nebo bowlingové dráhy Hotelu Bon.

Většinu kulturních a společenských akcí ve městě zajišťuje Městská kulturní kancelář Tanvald, vzniklá v roce 1993. Dlouhou tradici mají koncerty vážné hudby Tanvaldské hudební jaro (THJ) a Podzimní cyklus komorní hudby. Letošní už 48. ročník THJ bude zahájen slavnostně a poeticky 1. máje 2004 v Městském kině JAS  v Tanvaldě, pořádaný v rámci Českých kulturních slavností, ve spolupráci s Českou kulturou s.o., konaný pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

Oblibu si získal také festival filmových amatérů  HAF (Humor v amatérském filmu). V roce 1994 byla založena nová tradice lidových Tanvaldských slavností. Město provozuje kino Jas, sloužící po přestavbě dokončené v roce 2001 jako víceúčelové kulturní zařízení. Informovanost občanů o dění v Tanvaldě zajišťuje městský úřad vydávání měsíčníku Tanvaldský zpravodaj a internetem na vlastní webové stránce www.tanvald.cz .

Mezi významné objekty infrastruktury města Tanvaldu patří modernizovaná nemocnice, městské středisko lékařů (v budově bývalého soudu), Dům s pečovatelskou službou a pension pro seniory v městské části Šumburk. Město je z velké části plynofikováno, od roku 2000 slouží čistička odpadních vod. Obchodní síť se v roce 2000 rozrostla o Penny Market a v dalším roce  Discount Plus. V roce 2003 byla zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou, který by měl být předán nejstarším občanům do užívání na podzim roku 2004.

Školství ve městě reprezentují dvě základní školy, základní umělecká škola, gymnázium, obchodní akademie, zvláštní škola, a Dům dětí a mládeže.

V různých oblastech života spolupracuje město Tanvald nejen s okolními obcemi a městy, ale také s partnery v zahraničí. V červnu 1993 uzavřelo partnerskou smlouvu s německým městem Wittichenau (spolková země Sasko) a v roce 1995 s obcí Burbach (Spolková země Severní Porýní – Vestfálsko, SRN).

V roce 2003 se Tanvald stal v rámci územní reformy  městem, s úřadem s rozšířenou působností. Do územního obvodu MěÚ Tanvald patří obce: Albrechtice v J. horách, Desná, Harrachov, Jiřetín p. Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, a Zlatá Olešnice dohromady s více než dvaadvaceti tisíci obyvateli.

Celoročně je Tanvald připraven nabídnout co nejlepší podmínky všem návštěvníkům, milovníkům sportu a horské přírody, turistům z České republiky i zahraničí.

Městský úřad, Palackého 468 41 Tanvald www.tanvald.czE-mail:meu@tanvald.cz, Tel.: 483 369 511
Infocentrum Tanvald ( prodejní ´Klíčové místo č. 134´)
Krkonošská 629, 468 41 Tanvald

Internetové stránky

www.tanvald.cz