Turistický klíč 220

Lokace

  • Kraj: Pardubický
  • Okres: Ústí nad Orlicí
  • Obec: Žamberk

Mapy.cz: Naplánovat výlet –>

Historie

Text přebrán a zkrácen z níže uvedených stránek :”Město Žamberk vzniklo ve 2. polovině 13. století na místě původní slovanské osady při důležité obchodní cestě spojující Moravu s Kladskem. O kolonizaci zdejšího kraje se zasloužili příslušníci rodu Půticů, původem z Plzeňska, kteří získali zdejší hvozdy koupí od českého krále Přemysla Otakara II. Jako kolonizátoři sem přicházejí také němečtí osadníci, proto se setkáváme krátce po založení s německým názvem města – Senftenberg (v překladu znamená “místo položené na mírném návrší”). Již ve 2. polovině 14. století je užíván český název, což svědčí o převaze českého obyvatelstva ve městě. Po roku 1341 dochází z blíže neznámých důvodů k rozdělení města na dvě poloviny, z nichž jedna náležela k hradu Litice a druhá k hradu Žampachu. Toto rozdělení trvalo až do roku 1575. Žamberk několikrát ve své historii patřil české  koruně. Rozvoj řemesel byl velmi důležitým znakem života nově zakládaných měst. K nejstarším řemeslům v Žamberku patřili pekaři, řezníci, kováři, podkováři, ševci, řemenáři a jircháři. Nejstarší dochované artikule patří cechu řeznickému a  pocházejí z roku 1576. Život obyvatel města byl vázán na přesný řád a pořádek. V čele města stál rychtář, který byl zplnomocněným zástupcem pána a byl nadán řadou výsad. Povinností rychtáře bylo především zabezpečovat klid a pořádek ve městě, včetně dodržování právního řádu, měl i povinnosti správní, vybíral pro svého pána poplatky z pozemků, domů, řemesel a trhů, dále různá cla, důchody a jiné poplatky. Vedle rychtáře – fojta byla samosprávným orgánem města rada složená z konšelů. Po roce 1600 byl v Žamberku vystavěn zámek, byla to čtyřkřídlá budova a tímto se město poprvé ve své historii stalo městem sídelním. V 16. a v 17. století sužovaly Žamberk a jeho okolí vedle požárů také různé nemoci a epidemie, při nichž docházelo k velkým ztrátám na životech. V letech 1555, 1585, 1595, 1633 to byly morové epidemie, v roce 1681 se epidemie přiblížila až k samému Žamberku, ale jako zázrakem zůstalo město ušetřeno. Do roku 1809 je žamberské panství v rukou Bubnů a posledním šlechtickým rodem, který vlastnil žamberské panství a později velkostatek, jsou od roku 1815 Parishové. Do roku 1848 byl Žamberk součástí allodiálního (svobodného) panství a od roku 1850 se stal okresním hejtmanstvím a sídlem státem spravovaného politického okresu. Sídlem okresu zůstal Žamberk až do roku 1960. Pokud jde o krajskou příslušnost, náležel Žamberk po roce 1850 k obvodu krajské správy v Jičíně, od roku 1855 do roku 1862, kdy bylo krajské zřízení zrušeno, byl součástí kraje se sídlem v Hradci Králové. Při obnovení krajů v roce 1949 se stal příslušenstvím Hradeckého a od roku 1960 Východočeského kraje. Od roku 2000 náleží Žamberk k Pardubickému kraji a od 1.1.2003 získal na svém významu a v rámci reformy státní správy zde vzniká pověřený úřad III. stupně s rozšířenou působností.

Zajímavosti

  • Zámek se svým parkem, Tyršova rozhledna, kostel sv. Václava.

Internetové stránky

www.zamberk.cz